REGULAMIN KLUBU MASQ 


§ 1 Postanowienia ogólne 


1. Przebywanie w Klubie MASQ oznacza akceptację warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. O wejściu osób do klubu decyduje selekcjoner lub pracownicy ochrony. Selekcjoner lub pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu do klubu bez podania przyczyny.

3. Szatnia w klubie jest obowiązkowa i bezpłatna. Zasady pozostawiania ubrań i rzeczy opisane zostały w osobnym regulaminie znajdującym się przy szatni.

4. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanego i przystosowanego do tego miejsca - palarni. 


§ 2 Wstęp do Klubu MASQ 


1. Wstęp do lokalu mają tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej 
minimalnej granicy wiekowej.

2. Wstęp do klubu jest płatny i nie podlega negocjacjom.

3. Godziny otwarcia i zamknięcia klubu mogą ulegać zmianie. Stosownie do okoliczności i zaistniałych wydarzeń 
Kierownictwo klubu może zarządzić inną godzinę zakończenia imprezy oraz zamknięcia klubu.

4. Każda osoba przy wejściu powinna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości, między innymi dla 
zastosowania selekcji wiekowej.

5. Wejście na teren obiektu wiąże się ze zgodą na nieodpłatną publikację wizerunku na zdjęciach, nagraniach 
filmowych lub zapisie video z monitoringu i może być wykorzystane do celów promocyjnych lub do wykrycia 
sprawców przewinień i przestępstw.

6. Przebywać w lokalu mogą wszystkie osoby, które wcześniej nie otrzymały zakazu wstępu wydanego przez Właściciela lub Ochronę.

7. Zakaz pozostawania w lokalu otrzymują osoby, które swoim zachowaniem w rażący sposób naruszają niniejszy Regulamin.

8. Osoby, które otrzymały nakaz opuszczenia lokalu, a mimo to, będą próbowały w nim pozostać – będą wypraszane przez pracowników ochrony.

9. Z klubu wyproszone mogą zostać osoby:  

- naruszające zasady niniejszego regulaminu;  

- znajdujące się pod wpływem środków odurzających;  

- nietrzeźwe z znacznym stopniu.

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

1. Klub MASQ jest obiektem monitorowanym.

2. Nagrania z monitoringu udostępniane są jedynie policji, prokuraturze lub dla sądu.

3. Osoby przebywające w lokalu są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich. 
4. Osoby przebywające w klubie są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Ochrony, Obsługi i Właściciela klubu, w szczególności w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

5. Osobom przebywającym w lokalu zabrania się:

- zachowania naruszającego ogólnie przyjęte normy społeczne;

- zachowania się w sposób agresywny, stwarzający zagrożenie dla innych gości lokalu;

- wnoszenia do klubu i konsumpcji własnego jedzenia oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych;

- wnoszenia do lokalu i zażywania środków odurzających;

- posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób w lokalu;

- zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych – nie uzgodnionych wcześniej z Właścicielem.

6. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku 
podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu tym osobom do lokalu.

7. Obsługa lokalu może odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.

8. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, 
gdy ilość osób w Klubie, maksymalnej liczbie osób mieszczących się w lokalu.

9. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa zostaną wyproszone z lokalu i jeśli sytuacja będzie tego wymagała, przekazane odpowiednim władzom.

§ 4 Odpowiedzialność materialna i karna 


1. Właściciel, Obsługa lokalu oraz Ochrona nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zagubione przez gości w lokalu.

2. Każdorazowe wykroczenie o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będzie Policji. Jednocześnie w przypadku tych osób będzie miał zastosowanie zakaz wstępu do lokalu.

3. Za zniszczenia wyposażenia klubu, osoby które się tego dopuściły, ponoszą odpowiedzialność materialną i karną. 


§ 5 Postanowienia końcowe 


1. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Właściciel lokalu lub w przypadku jego 
nieobecności – Kierownik zmiany. 

- SPOTKAJMY SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE MASKI -

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram